Có 1 kết quả:

duì àn

1/1

duì àn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

counterproposal

Một số bài thơ có sử dụng