Có 1 kết quả:

duì gē

1/1

duì gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) answering phrase of duet
(2) to sing antiphonal answer