Có 1 kết quả:

duì liú

1/1

duì liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

convection

Một số bài thơ có sử dụng