Có 1 kết quả:

duì xiāo

1/1

duì xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in equilibrium
(2) to cancel out (of opposite forces) (physics)