Có 1 kết quả:

duì huǒ

1/1

duì huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to use the tip of another person’s lit cigarette to light one's own