Có 1 kết quả:

duì jiāo

1/1

duì jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to focus (a camera)
(2) focusing