Có 1 kết quả:

duì shēng

1/1

duì shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opposite (botany)

Một số bài thơ có sử dụng