Có 1 kết quả:

duì chèn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

symmetry