Có 1 kết quả:

duì chèn měi

1/1

duì chèn měi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

symmetry (as an aesthetic quality)