Có 1 kết quả:

duì kōng shè jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anti-aircraft fire
(2) to shoot at enemy planes