Có 1 kết quả:

duì děng

1/1

duì děng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equal status
(2) equal treatment
(3) parity (under the law)
(4) equity
(5) reciprocity