Có 1 kết quả:

duì dá

1/1

duì dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reply
(2) to answer
(3) response
(4) reply