Có 1 kết quả:

duì dá rú liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

able to reply quickly and fluently (idiom); having a ready answer