Có 1 kết quả:

duì Měi

1/1

duì Měi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(policy etc) towards America

Một số bài thơ có sử dụng