Có 1 kết quả:

duì běn kūn

1/1

duì běn kūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) 1,4-benzoquinone (chemistry)
(2) para-benzoquinone