Có 1 kết quả:

duì chár

1/1

duì chár

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree with
(2) of the same opinion
(3) to coincide