Có 1 kết quả:

duì Huá

1/1

duì Huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(policy etc) towards China

Một số bài thơ có sử dụng