Có 1 kết quả:

duì Huá ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(policy etc) towards China

Một số bài thơ có sử dụng