Có 1 kết quả:

duì zhe gàn

1/1

duì zhe gàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to adopt confrontational posture
(2) to meet head-on
(3) to compete