Có 1 kết quả:

duì xiā

1/1

duì xiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prawn
(2) shrimp