Có 1 kết quả:

duì xiā kē

1/1

duì xiā kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

penaeidae (the prawn or shrimp family)