Có 1 kết quả:

duì jīn

1/1

duì jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

buttoned Chinese jacket