Có 1 kết quả:

duì chèn

1/1

duì chèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to serve as foil to one another