Có 1 kết quả:

duì shì

1/1

duì shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to look face to face