Có 1 kết quả:

duì jiǎo

1/1

duì jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opposite angle