Có 1 kết quả:

duì jiǎo xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(geometry) a diagonal