Có 1 kết quả:

duì huà

1/1

duì huà

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối thoại, hội thoại, nói với nhau

Từ điển Trung-Anh

(1) dialog
(2) CL:個|个[ge4]