Có 1 kết quả:

duì huà kuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dialog box (computing)