Có 1 kết quả:

duì tán

1/1

duì tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk with sb (face to face)
(2) discussion
(3) talk
(4) chat