Có 1 kết quả:

duì zhèng

1/1

duì zhèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

confrontation