Có 1 kết quả:

duì zhàng

1/1

duì zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to verify accounting records
(2) also written 對帳|对帐[dui4 zhang4]