Có 1 kết quả:

duì guò

1/1

duì guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) across
(2) opposite
(3) the other side