Có 1 kết quả:

duì zhèn

1/1

duì zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poised for battle
(2) to square up for a fight

Một số bài thơ có sử dụng