Có 1 kết quả:

dǎo huǒ xiàn

1/1

dǎo huǒ xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a fuse (for explosives)
(2) fig. proximate cause
(3) the last straw