Có 1 kết quả:

xiǎo chǒu yú

1/1

xiǎo chǒu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clownfish
(2) anemonefish