Có 1 kết quả:

xiǎo qiū

1/1

xiǎo qiū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồi, gò, đống

Từ điển Trung-Anh

(1) hill
(2) knoll