Có 1 kết quả:

Xiǎo yà xì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Asia minor
(2) Anatolia