Có 1 kết quả:

xiǎo rén wù

1/1

xiǎo rén wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nonentity
(2) a nobody