Có 1 kết quả:

xiǎo rén jīng

1/1

xiǎo rén jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exceptionally bright kid
(2) child prodigy