Có 1 kết quả:

xiǎo zhuàn

1/1

xiǎo zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sketch biography
(2) profile