Có 2 kết quả:

xiǎo érxiǎor

1/2

xiǎo ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young child
(2) (humble) my son

Một số bài thơ có sử dụng

xiǎor

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) early childhood
(2) baby boy

Một số bài thơ có sử dụng