Có 1 kết quả:

xiǎo ér má bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

polio (poliomyelitis)