Có 1 kết quả:

xiǎo ér má bì bìng dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

poliovirus