Có 1 kết quả:

xiǎo kě ài

1/1

xiǎo kě ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cutie
(2) sweetie
(3) (Tw) camisole (women's garment)