Có 1 kết quả:

xiǎo tūn shì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

microphage (a type of white blood cell)