Có 1 kết quả:

xiǎo shāng fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) small trader
(2) peddler