Có 1 kết quả:

xiǎo zuǐ héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian dotterel (Charadrius morinellus)