Có 1 kết quả:

xiǎo xíng bā shì

1/1

xiǎo xíng bā shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) minibus
(2) microbus