Có 1 kết quả:

xiǎo xíng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

compact car