Có 1 kết quả:

xiǎo tài píng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese waxwing (Bombycilla japonica)