Có 1 kết quả:

xiǎo nǚ rén

1/1

xiǎo nǚ rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dainty and delicate girl
(2) concubine